Meditatie - Maart

Update: 23 maart 2019
Nieuwe update: D.V. 8 april 2019

De zondebok

'... en hij zal dien bok in de woestijn uitlaten. Lev. 16:22b

De Grote Verzoendag was een hoogtijdag in het godsdienstig leven van het volk van Israël. Het was voor Aäron de hogepriester een drukke dag. Veel handelingen moesten dan worden verricht. Zo moest Aäron twee bokken nemen. De ene bok moest als een zondoffer aan de Heere worden geofferd en dat andere bok werd in de woestijn gebracht en daar losgelaten. Wij zullen begrijpen, dat de bok die in de woestijn werd losgelaten daar zou sterven.
Voor die bok in de woestijn werd gebracht, had Aäron zijn beide handen op de kop van het dier gelegd. Dat was een symbolische handeling, door die handeling werd uitgedrukt dat de schuld van het volk van Israël werd overgedragen op dat beest. Die bok moest sterven in de woestijn vanwege de schuld van het volk van Israël. Zo mocht die bok heen wijzen naar de komende Christus. Zoals die bok de schuld van het volk van Israël droeg, zo draagt Christus nu ook de schuld van Zijn volk. Die bok stierf de dood buiten het leger, zo is het ook met Christus. Hij is immers buiten de stad Jeruzalem de kruisdood gestorven. De bok moest de woestijn in om daar de dood te sterven. Dat dier stierf daar in de eenzaamheid. Voordat Christus stierf was Hij eenzaam. Hij was verlaten door Zijn discipelen. Juist voor hen moest Hij nu lijden en sterven. Hij werd bovenal verlaten door Zijn Vader, toen Hij het heeft uitgeroepen in dat middelste kruiswoord: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?' Hij van God verlaten, opdat de Zijnen nimmermeer van God verlaten zouden worden.
De Vader heeft alle ongerechtigheden van Zijn volk op Hem doen aanlopen. De hemelhoge schuld van Gods volk is op Christus gelegd. Hebben wij door ontdekkende genade onze schuld al leren kennen? Want alleen in die weg komt er plaats voor de schuldovernemende Borg. Wat moeten wij met een Borg als wij helemaal geen schuld hebben? Het is de Heilige Geest, Die Christus verheerlijkt in de harten van zondaren. Zo leren wij onze schuld kennen. Een schuld, die wij nooit kunnen betalen. Schuld maken dat kunnen wij wel, maar wij kunnen geen penning van onze hemelhoge schuld betalen. Zo komt er plaats voor Christus en Zijn borgwerk. Zo maakt Christus door de bediening van Zijn Geest in het hart van de zondaar plaats voor Zichzelf. Van nature is er voor Hem geen plaats. Er was geen plaats voor Hem toen Hij geboren werd. Er was ook geen plaats in de harten van Zijn discipelen, toen Hij ging lijden en sterven. Ze moesten onderwezen worden in de noodzakelijkheid van Zijn lijden en sterven.
Zo moeten ook wij door de ontdekkende bediening van de Heilige Geest gaan leren verstaan, dat wij doodschuldige zondaren zijn. Voor zulke doodschuldige zondaren gaat de Heilige Geest nu ook de ogen openen voor de schuldovernemende Borg. Hij is mens geworden om zo te gaan lijden en sterven in de plaats van de Zijnen.
Hij was rechtvaardig, want dat was toch één van de eisen, die aan de Middelaar wordt gesteld. Hij moest niet alleen waarachtig mens zijn, maar ook rechtvaardig mens. Als Hij toch zonde zou hebben, dan zou Hij voor andere niet kunnen betalen. Hij was zonder zonde en toch moest Hij de dood sterven. Hij is tot zonde gemaakt. Ook dat wordt ons onder de aandacht gebracht door het sterven van de zondebok. Dat dier was zo nog maar niet dood. Hij zou in de woestijn een langzame, maar ook een zekere dood sterven. De dieren hebben niet gezondigd. Dat dier heeft nooit één zonde gedaan en toch moest hij sterven in de woestijn voor de zonde van het volk van Israël. Zo is het nu ook met Christus. Hij geen had geen zonden, maar Hij heeft de zonden van Zijn volk gedragen.
Het is de Heilige Geest, die de ogen opent voor de hemelhoge schuld, maar die ook het oog opent voor het borgwerk van Christus. Nu is er maar Eén die werkelijk onze zonden, waarin wij ontvangen en geboren zijn voor Gods heilig aangezicht kan bedekken en dat is Christus. Hij moest de woestijn in. Hij buiten de gemeenschap, opdat zondaren door genade weer hersteld zouden kunnen worden in Gods gunst en gemeenschap.

Ds. B. Reinders


(bron: kerkbode maart 2019 van HHG Graafstroom)
Ontwerp & Realisatie: Daniël Lock © 2009 - 2019 | Contact | Disclaimer | Sitemap | Privacy verklaring | Zaterdag 7 december 2019