Meditatie - Juli

Update: 4 juli 2020
Nieuwe update: D.V. 5 september 2020


Toen antwoordde Petrus en zeide tot Hem: Zie wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd; wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen: Voorwaar ik zeg u, dat gij die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om Mijns Naams wil, die zal honderd-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. (Matth. 19: 27-30)

Honderdvoud ontvangen

Maar, zegt een christen, ik ben arm en kan weinig voor Christus doen. Kunt u niets voor Christus doen om uw liefde tot Hem bekend te maken? Die in de wet geen lam ten offer kan brengen, bracht maar twee tortelduiven. En dat was genoeg. De twee penningen van een arme weduwe in het Evangelie waren de Heere ook aangenaam. God neemt het niet kwalijk dat iemand maar één talent heeft, maar Hij vertoornt Zich over degene die zijn talent niet tot winst heeft aangelegd.
Wees bereid om te lijden voor de Naam van Jezus Christus om alles te verkopen en te verliezen om Zijnentwil. Wij kunnen om Christus' wil iets verliezen, maar bij Hem zullen wij niets verliezen maar alles winnen. Indien Hij ons bloed begeert, laten het Hem niet weigeren. Ons bloed is zodanig niet als Zijn bloed dat Hij voor ons gestort heeft.
Het was het zeggen van Luther dat hij tevreden was om in de zaak van God de haat en het geweld van de hele wereld uit te staan. Basilius verhaalt van christenen in de eerste kerk dat ze zulk een moed en onversaagdheid toonden temidden van hun kruis en lijden dat vele heidenen, die hun zegenhaftige ijver zagen, tot het christendom bekeerd werden. Zij omhelsden de vlammen en tormenten alsof het kronen waren. Och, acht niets ter wereld zo dierbaar dat u het voor Christus niet gewillig zou overgeven. Wij die toekomende dingen verwachten, moeten ook bereid zijn om Christus' wil de tegen-woordige dingen te verlaten.

Thomas Watson

Ps. 27: 6

Want, schoon ik zelfs van vader en van moeder
Verlaten ben, de HEER' is goed en groot;
Hij is en blijft mijn Vader en Behoeder;
Leer mij, o God, Uw weg in allen nood.
Bestuur, om mijns verspieders wil, mijn voet
Op 't effen pad; dat 's vijands euvelmoed
Mij nimmer treff'! Vervoerd door list en dwang,
Getuigt men vals tot mijnen ondergang.


Thomas Watson was één van onze puriteinse oudvaders uit de 17e eeuw. Aan het eind van zijn leven mocht hij zijn preken laten horen in de grote zaal van het Crosby House. Na enige jaren, toen zijn gezondheid achteruit ging, trok hij zich terug in Barnston, in het graafschap Essex. Daar stierf hij onverwacht in 1686 op 66 jarige leeftijd, tijdens een stil gebed tot zijn Heere.

(bron: kerkbode juli 2020 van HHG Graafstroom)
Ontwerp & Realisatie: Daniël Lock © 2009 - 2020 | Contact | Disclaimer | Sitemap | Privacy verklaring | Maandag 10 augustus 2020