Meditatie - Maart

Update: 13 maart 2023
Nieuwe update: D.V. 14 april 2023

De laatste gang van de eerste hogepriester

En Mozes trok Aäron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleázar aan; en Aäron stierf aldaar, op de hoogte van die berg. Toen kwam Mozes en Eleázar van die berg af. -- Numeri 20: 28

We gaan allen een keer sterven. Het is goed, ja noodzakelijk om daarmee bezig te zijn. Veel vragen komen hierbij op ons af. Komen we aan in het eeuwige donker of in het eeuwige licht? Hoe is onze levenswandel? En leven we met God of zonder God?

Het volk van Israël is op weg naar het beloofde land. Op die reis gebeurt er het één en ander. Het volk zondigt en God spreekt dan woorden die hard aankomen. Slechts de jongeren zullen het beloofde land binnengaan. Zelfs Aäron, de hogepriester, en Mozes, de leider, zullen Israël niet binnengaan vanwege het feit dan zij in plaats van te spreken tot de rotssteen, erop slaan. Geen ingang in het beloofde land. Dat zal teleurstelling gegeven hebben. En toch, God is recht in al Zijn weg en werk.

Op een bepaald moment moet Mozes aan zijn broer Aäron vertellen dat hij een boodschap van God ontvangen heeft, dat Aäron moet gaan sterven. Aäron is 123 jaren oud en hij moet de weg van alles vlees gaan. Hij mag het land van kanaän niet binnen. Aäron wordt op zijn laatste reis naar de berg Hor toe en op de berg vergezeld door zijn broer Mozes en zijn oudste zoon Eleázar. En het volk beneden staart hem na. En hoe maakt Aäron zijn laatste gang? Mopperend? Opstandig? Discussiërend met de Heere? Moet dan nu zo? Worden er soms afscheidsliederen door het volk gezongen? Klinken er nog bedank-woorden voor de 123 jarige die 40 jaar hogepriester mocht zijn? Nee! Zal er dan echt niet gesproken zijn tussen de drie voetgangers? We lezen er niets van. Aäron gaat in gehoorzaamheid. In geloofsgehoorzaamheid, in het vertrouwen wat God doet zal goed zijn. En intussen ziet hij dat ze steeds hoger klimmen. Hij kijkt om zich heen. Hij ziet de tabernakel liggen. De plaats waar hij gewerkt heeft in de bediening van de verzoening. Waar hij zijn God mocht dienen en het volk. De plaats van de verzoening en hij kan straks alleen sterven door het bloed, niet van de stieren en bokken, maar alleen door het bloed van het Godslam. En wij? Wij zijn immers ook allen op weg en reizen naar de dood toe. Hoe reizen wij? En hoe zal het dan zijn? Mozes neemt de kleren af van zijn broer, de hogepriester. Zijn priesterlijke kleding. Alles moet uit. Ieder mens komt eenmaal naakt voor God te staan. Ook de ambtelijke kleding wordt afgelegd. De toga af en het zwarte pak uit. De prachtige dure jurk, speciaal gekocht voor de kerkgang, ook die wordt eenmaal uitgetrokken. Alles waarmee we ons menen te kunnen bedekken wordt van ons afgenomen. Wij worden allemaal ontdekt. Alleen het toegepaste bloed van de grote Hogepriester reinigt van alle zonden. Zullen we dit niet vergeten? En weet u wat nog zo weldadig is? Mozes bekleedt Eleäzar met de (hoge) priesterlijke kleding. De dienaren vallen weg, maar de bediening blijft! Ziet, zit alles niet op de Hogepriester, Gods Zoon, Die komen zal om Zijn bloed te geven tot een rantsoen voor velen?! Aäron gaf zijn eigen bloed niet, maar de grote Hogepriester gaat Zijn bloed storten om een arme zondaar het eeuwig zalig leven te schenken om niet!

Kennen wij Zijn bloed al? Zijn we er verlegen om geworden? Laten we het zoeken en ontvangen mogen, eer het te laat is. Dan sterft Aäron. Hoe vond dit plaats? Men zegt wel dat Mozes Aäron gedood zou hebben, aldus joodse rabbijnen. Dat is niet aan te nemen. Daar staat niets over geschreven. God neemt hem weg. Hij mag gered zijn door het bloed van de hemelse Hogepriester en ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Het volk bedrijft dertig dagen lang rouw over de heengegane hogepriester. Dat mag. We mogen de Heere eren voor het feit dat Hij deze man gegeven heeft tot hogepriester die bij al zijn zonden en tekortkomingen toch de Heere mocht kennen en dienen. Hoe zal onze laatste gang zijn? Wanneer zullen wij opgeroepen worden om voor Hem verantwoording af te leggen? Zijn wij al bedekt geworden met het bloed van de Hogepriester? Nee? Vraag er toch om en wees ervan verzekerd dat God geen bidder laat staan. Hij is een horend en verhorend God voor hen die nederig naar Hem vragen. Weet u het door de Heilige Geest? Wat een toekomst zal dat zijn om voor eeuwig dan Hem groot te maken.

Ds. J. van de Ketterij (1942-2012)

(bron: kerkbode maart 2023 van HHG Graafstroom)
Ontwerp & Realisatie: Daniël Lock © 2009 - 2023 | Contact | Disclaimer | Sitemap | Privacy verklaring | Donderdag 30 maart 2023